Haansvaart.
Met de Haansvaart wordt bedoeld de weidevogelgebieden ten zuiden en noorden van de
Heerenhuisweg in Hellum. De Haansvaart is sinds 2017 in gebruik door de ANLS. De Haansvaart
wordt door de ANLS gebruikt voor het winnen van ruwvoer en voor het weiden van schapen.
Het uiteindelijke doel is grasland met als hoofddoel weidevogelgebied. Jaarlijks wordt er vaste mest
gestrooid wat afkomstig is van de leden van de ANLS. In 2022 zal er op een paar plekken in het
gebied een plas-dras situatie worden gecreëerd om de komst van weidevogels te stimuleren.
Het beheer van de Haansvaart vind in nauw overleg met Staatsbosbeheer plaats. De percelen die
gebruikt worden om te hooien worden vanaf eind mei/begin juni twee wekelijks gecontroleerd op
nesten. Zodra in een perceel (of een groot deel daarvan) geen nesten meer aanwezig zijn kan dit deel
gemaaid worden. Zo wordt er variatie in de percelen aangebracht om ook de komst en het behoud
van weide vogels te bevorderen.
De totale oppervlakte van alle percelen van de Haansvaart is ongeveer 37 hectare. 25% daarvan is in
gebruik voor het weiden van schapen. 25% is in gebruik als hooiland met naweide (voor schapen)
50% is in gebruik als hooiland. Het hooiland wordt verdeeld onder de leden van de ANLS of gebruikt
voor voederwinning of strooisel voor het jongvee in de winterstalling.